صفحه اصلی | محصولات | سفارش | تازه ها | نمایندگی ها | درباره ما | ارتباط با ما
محصولاتخشک کن هوا ( تبریدی )


zoom
  

یل سازان عرضه كننده  با كيفيت ترين درايرها  و فيلترهاي خط هوا در جهت توليد بهتر هواي فشرده ميباشند.مجموعهً بسيار وسيعي ازباكيفيت ترين درايرهاي هواي فشرده و فيلتر خط هوا را به صنعت عرضهداشته است.امروزه بسياري از صنايع كه از تكنولوژي پيشرفته استفاده ميكنند به هواي فشرده نياز دارند
 
این شرکتدر مجموعه فيلتر و درايرهاي هواي فشرده خود  تجهيزاتي را به كار گمارده است كه در اكثر شرايط مجيطي عملكرد اجرايي بسيار خوبي دارند.
 
در زمان تدبير نيازهاي مربوط به هواي فشرده ميزان رطوبت و آلودگي هوا لحاظ گرديده است. براي جلوگيري از صدمه زدن به  تجهيزات اعمال شده و توليد نهايي محاسباتي نيز انجام گرفته است.


YELSAZAN offers high quality compressed air dryer and air line filters for compressed air treatment.
YELSAZAN offers the industry a wide range of compressed air dryer and air line filters. Today many industries that use advanced technology need dry compressed air.In the compressed air dryer and filter series, offers equipments that give high performance in the extremes of environmental conditions.
The amount of humidity and athmospheric contamination in the air is taken into consideration when planning for compressed air needs . Planning and calculations are conducted in order not to give damage and harm to the equipment and final product.

   


 zoom    Print